Att jobba hos oss

Vi har inga lediga tjänster just nu men är alltid intresserade av duktiga medarbetare

Maila oss på jobbansokan@mellanvardsgruppen.se

Vi blir i genomsnitt ett par tre nya kollegor om året, av olika anledningar. Det är alltid tråkigt när någon slutar men det är också väldigt roligt att få en ny kollega. Vi är måna om att ha en god sammanhållning och att ha det gott kollegialt. Vi är lika måna om trivsel som vi är om kvalitet i behandlingsarbetet. Vi sätter av mycket tid och resurser till arbetsmiljöfrågor, handledning och utbildning.

MVG har mer fokus på värderingsstyrt ledarskap än ekonomistyrd ledning. Mod, Ansvar och Godhet är tre ord som ringar in vårt handlingsutrymme i alla avseenden.

Du får:

 • Tydliga ramar, rutiner och policys
 • Ett ansvarsfullt och uppdragsinriktat jobb
 • Svåra behandlingsuppdrag
 • En stimulerande och trevlig arbetsmiljö
 • En utmanande arbetsgrupp
 • Handledning och vägledning, fortbildning och utbildning
 • En erfaren organisation, delaktighet och stora möjligheter att påverka på ditt arbete
 • Bra lön och pension, friskvårdsbidrag, sjukvårdsförsäkring

Vi får:

 • En kompetent medarbetare som genomför sina uppgifter självständigt och anvarsfullt
 • Lojal, engagerad och intresserad medarbetare
 • Delaktig medarbetare som är med och påverkar ramar och innehåll
 • En behandlare som har ett tänk kring ungdoms- och familjebehandling och förändringsarbete
 • En behandlare som är duktig på att skapa relationer och som är här för ungdomens skull
 • En behandlare som är duktig på att skriva och dokumentera
 • En medarbetare som gör det den säger att den ska göra.

Arbetsmiljö

Arbetsklimatet på MVG kännetecknas till stor del av engagemang och delaktighet. Vi är alla med och påverkar och formar de beslut vi fattar i stort och smått. Delaktigheten i beslutsprocesserna ger oss en god samsynt inställning till våra arbetsuppgifter. Detta gäller i såväl behandlingsarbetet som organisations- och arbetsmiljöfrågor. Vi är inte så många, vilket förutsätter och möjliggör för alla att kunna bidra med sina kunskaper och kompetenser.

Vi arbetar gemensamt med rutindokument som är viktiga för verksamheten, detta gäller såväl rutiner för behandlingsarbetet som rutiner för en sund arbetsplats.

 

 

Personalen                              

På MVG är vi sammanlagt 24 personal varav hälften är män och hälften kvinnor och vi är mellan 25 och 55. De flesta av oss är socionomer (eller motsvarande) och vi har lång samlad erfarenhet av att jobba med ungdomar i problem och i familjer med resurskrävande insatser. Vi har kontor i huset på Hisingen och i Grimmered, men arbetsplatsen är där ute i Göteborg där ungdomarna finns.

På MVG finns två föreståndare, (Anette och Patrik), som håller i det övergripande arbetet. Behandlingsansvaret ligger hos Ungdoms- och Familjebehandlaren som startar upp, genomför och avslutar arbetet.  Jonas är vår vaktmästare och har hand om husen och lägenheterna.

Det dagliga arbetet har mestadels karaktären av ensamarbete. Kollegor finns oftast på telefon eller så träffas man på bestämda träffar. Personalen har fasta möten i form av teamsittningar, handledning med extern handledare, teorikonferenser och arbetsplatsträffar samt personalmöten.

I HVBt med tillhörande lägenheter på Hisingen arbetar 9 personer. Fem Ungdoms- och Familjebehandlare som jobbar vardagar med egen planerad arbetstidsförläggning och som har beredskap var nionde vecka. Tre Omsorgspedagoger som går på schema och jobbar vardagsnätter (sovande jour) samt röda dagar. Fyra personer som ansvarar för helgerna och jobbar fredag 18 – måndag 09 var fjärde helg.

I HVBt med tillhörande lägenheter i Grimmered arbetar 10 personer.

Varje personal tar stort ansvar och är mycket delaktig i verksamhetens angelägenheter. Vi har sex veckors semester. Vi använder våra egna bilar i tjänsten och kör ganska mycket…

 

Så här gör vi:

 • Rekrytering av personal som mycket noggrant genomgår en anställningsprocess i tre steg där behandlarna är de som gallrar ut vilka sökande som de finner lämpliga ur ett behandlarperspektiv, (efter en noggrann och väl förberedd caseintervju).
 • En gedigen tvåveckors introduktion för nya kollegor där man får en fadder som introducerar en i organisationen och en kollega som introducerar en i behandlingsarbetet.
 • Metoder, ramar och mellanvårdsgruppens principer finns tydligt beskrivna och ska vara närvarande i det dagliga arbetet som en tydlig ram till hur arbetet skall utföras.
 • Man är behandlingsansvarig (och inte behandlingsassistent) och har ett tydligt delegerat ansvar för att utföra behandling enligt den metod som MVG har. Metoden är ett ramverk med ett individuellt behandlingsinnehåll som utgår från de teoretiska perspektiv som var en förutsättning för att bli anställd. Som behandlare ingår man i ett team som gemensamt utformar det dagliga, där problem bollas och idéer nagelfars.
 • MVGs kultur genomsyras av obligatoriska forum, (teammöte, personalmöte, teorikonferens, handledning, metoddagar, internkonferenser), där utveckling av behandlingsarbetet är högt prioriterat. Höga krav på delaktighet har resulterat i ett gemensamt synsätt som är väl förankrat hos alla som arbetar på MVG. Ett gemensamt förhållningssätt är ett tema som ligger högt på dagordningen. Att ständigt utveckla vår metod genom att ifrågasätta oss, utmana oss och utvärdera oss – är föreståndarens dagliga ansvar.
 • Två exempel på teman som ständigt nagelfars och utvecklas är vår policy kring hur vi jobbar med missbruk i olika former, och hur vi jobbar med omsorg i behandlingsarbetet. Ny personal kommer snabbt in i tänket och ges utrymme att både påverkas av och utveckla innehållet.
 • En modell med ett tydligt vad och ett tydligt utrymme för den anställde att själv påverka och utforma ett hur ger MVG personal som ansvarsfullt söker sig till den gemensamma modellens grundtänk och med en omsorgsfull intention anpassar sitt hur till den unge som man jobbar med.