Formalia och fakta

Vi jobbar med SoL och LVU samt med privat mottagning för enskilda, par, föräldrar och familjer.

Samtliga förfrågningar tas emot av placeringsansvarig Dhurata Krasniqi på 0704 22 92 73 (tjänstledig)

Tf Föreståndare för MVGs öppenvård är Madeleine K Frantz på 0704 22 94 04 – madeleine.k.frantz@mellanvardsgruppen.se

Föreståndare för MVGs familjehemsvård är Dhurata Krasniqi (tjänstledig) på 0704 22 92 73 – dhurata.krasniqi@mellanvardsgruppen.se

Vid placering skall det finnas: placeringsbeslut/biståndsbeslut, en vårdplan, ett uppdrag och ett placeringsavtal.

MVG gör Genomförandeplan, kallar till uppföljningsmöte var 6:e vecka, skriver månads- eller uppföljningsrapporter samt en sammanfattande rapport vid avslut.

Vi tar emot unga som kämpar med psykisk ohälsa, missbruk, kriminalitet, självskadebeteende, hedersproblematik, omsorgssvikt eller annan psykosocial problematik.

Vi jobbar med individ, familj och nätverk.

 

2023 genomförde och avslutade vi samtliga uppdrag enligt planering. Vi hade inga sammanbrott.  

Tillstånd

Vi jobbar med SoL och LVU och har tillstånd för

 • Öppenvård 12-21 år
 • Konsulentstödd Familjehemsvård

220825 drog IVO in våra tillstånd för HVB och Stödboende. Orsaken var att fyra personer anställts utan att utdragen ur misstanke- och belastningsregistren kontrollerats före första anställningsdag. Samtliga utdrag hade kommit in (dock efter första anställningsdagen), kontrollerats, varit fläckfria och inga incidenter, skador eller missförhållanden har uppstått. IVO menar att MVG underlåtit att kontrollera på ett icke ursäktligt sätt. Detta bestred MVG.
MVG har överklagat IVOs beslut ända upp i Högsta Förvaltningsdomstolen men fick inte prövningstillstånd där. 
Verksamheten gick från 34 anställda och 25 placeringar till tre anställda och ca 10 öppenvårdsinsatser och ett familjehem.

Tillsyn

Vi brukar tillsynas av IVO, precis som alla andra, två gånger per år – en gång planerat och en gång oanmält.

Upphandling

Vi är upphandlade av:

Göteborgs Stad, inom:

 • Öppenvård 12-21 år, 2022-09-01 och 2-4 år framåt.
 • Konsulentstödd familjehemsvård för barn och unga 0-20 år (från 2022-10-01 till 2026-05-31)

 

Upphandlarna följer upp MVG utifrån efterlevnad av ramavtalen. SPINK har följt upp Öppenvården 230915.

 

Mölndals stad, inom:

 • Konsulentstödd familjehemsvård för barn och unga 0-20 år
 • Förstärkt konsulentstödd familjehemsvård (med utökat behov)
 • Konsulentstödd jourhemsvård (från 2023-10-09 till 2026-12-14)

 

Samtliga ramavtal med Mölndals stad gäller mellan 2022-10-01 till 2026-05-31.

 

SKL/Adda, inom:

 • Konsulentstödd familjehemsvård från 2021-09-15 och löper i 4 år.

 

Upphandlarna följer upp MVG utifrån efterlevnad av ramavtalen. Adda har följt upp 230918.

Teoretiska perspektiv

MVG har en eklektisk teoretisk bas och en metod som innebär att den samlade kompetens och erfarenhet som personalen besitter tillsammans med aktuell forskning och ungdomens och familjens mål skall ligga till grund för hur arbetet utformas. Det innebär att flera olika perspektiv används, men att det finns en tydlig idé i varje enskilt ärende om metod och teori, allt för att matcha ungdomens specifika behov.

 

De teorier som präglar vårt arbete är:

 • TraumaMedveten Omsorg (TMO)
 • NFPstöd till föräldrar
 • Systemteoretiskt perspektiv
 • Anknytningsteori
 • Narrativ teori
 • Psykodynamiskt perspektiv
 • Miljöterapeutiskt perspektiv
 • Traumateoretiskt perspektiv
 • Familjebehandlande perspektiv

 

Vi har fördjupad kunskap i arbete med missbruk (i olika former) och självskadebeteende. Vi har ett Salutogent förhållningssätt med fokus på KASAM, möjligheter och resurser samt risk- och skyddsfaktorer.

Huvudmannen

8 april 1997 var Anette Wennesjö (som en av delägare) med och startade Mellanvårdsgruppen. Anette tog över verksamheten själv 2009 och i maj 2010 blev tre av dåvarande medarbetare, nya delägare genom bolaget Grindstugegruppen AB. I april 2021 gick delägarna skilda vägar och Mellanvårdsgruppen togs återigen över av medarbetare.

MVG ägs sedan dess av MVG Holding AB som fram till 221227 utgjordes av de fyra MVG-medarbetarna: Madeleine, Dhurata, Magnus och Anette. 221227 lämnade Magnus ägandet.

Samtliga ägare har alltid arbetat aktivt i verksamheten. Dhurata är tjänstledig sedan 240710 och Anette har slutat 240901.

Aspia i Göteborg sköter bokslut och PWC i Kungsbacka sköter revisionen. Swedbank i Kungsbacka har hand om alla bankangelägenheter.

Vi använder Infosoc för journalföring, avvikelsehantering och kundnöjdhet.

MVG har inget kollektivavtal men följer Vision.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå