Formalia och Fakta

Vi jobbar med
SoL och LVU

Förfrågningar tas emot av placeringsansvarig
Madeleine Frantz på 0704 22 94 04

Föreståndarna på respektive enhet gör klart om placering med socialsekreteraren och
behandlingsansvariga håller i ärendet ihop med socialsekreteraren.

Tillstånd

Vi jobbar med SoL och LVU och vi har tillstånd för:


Tillsyn

Vi tillsynas precis som alla andra en gång om året planerat och en gång om året oanmält.
Se våra senaste tillsynsrapporter här

Upphandling

Vi är upphandlade av:


• Göteborgs Stad med kranskommuner, inom:

HVB 15-21 år missbruk och kriminalitet
HVB 15-21 år psykosocial problematik
HVB 15-21 år neuropsykiatriska
HVB 15-21 år ensamkommande

        Stödboende för ensamkommande 16-20
Stödboende 16-20 år

Öppenvård 13-21 år

• Trollhättan, Ale, Kungälv, Vänersborg, Mölndal och Härryda

          Konsulentstödd/förstärkt familjehemsvård:

       • SKL, inom:

HVB behandling, barn 0-17 år, unga 18-20 år

        Stödboende, 16-17 år, 18-20 år

Teoretiska perspektiv

MVG har en eklektisk teoretisk bas och en metod som innebär att den samlade kompetens och erfarenhet som personalen besitter tillsammans med aktuell forskning och ungdomens och familjens mål skall ligga till grund för hur arbetet utformas. Det innebär att flera olika perspektiv används men att det finns en tydlig idé i varje enskilt ärende om metod och teori, allt för att matcha ungdomens specifika behov och utgå från ”best practice” i så stor utsträckning som möjligt.

De teorier som präglar vårt arbete är:

  • Systemteoretiskt perspektiv
  • Anknytningsteori
  • Narrativ teori
  • Psykodynamiskt perspektiv
  • Miljöterapeutiskt perspektiv
  • Traumateoretiskt perspektiv

Vi har fördjupad kunskap i arbete med missbruk, (i olika former). Vi har ett Salutogent förhållningssätt med fokus på KASAM och möjligheter och resurser, risk- och skyddsfaktorer. Vi följer upp och utvärderar med evidensbaserade självskattningsformulär: Achenbachs symtomlistor (ABCL ASR), SCL-90, Familjeklimat, Frågor om Familjemedlemmar, Livets stege och Kasam.