Formalia och Fakta

Vi jobbar med
SoL och LVU

Förfrågningar tas emot av placeringsansvarig
Madeleine Frantz på 0704 22 94 04

Föreståndare för MVG är Anette Wennesjö: 0704 229406 och anette.wennesjo@mellanvardsgruppen.se

 • Enhetscheferna på respektive enhet gör klart om placering med socialsekreteraren och
  behandlingsansvariga håller i ärendet ihop med socialsekreteraren.
 • Vid placering skall det finnas: placeringsbeslut/biståndsbeslut, en vårdplan och ett placeringsavtal.
 • MVG gör genomförandeplan, kallar till uppföljningsmöte var 6e vecka, skriver månadsrapporter och behandlingsutlåtande. För varje placering skall finnas en handlingsplan för om något akut händer.
 • Vi tar emot unga som kämpar med psykisk ohälsa, missbruk, självskadebeteende, hedersproblematik, omsorgssvikt och psykosocial problematik.
 • Vi tar inte emot placeringar i stödboende som har ovan problematik – i så fall måste en öppenvårdsinsats kopplas på.
 • Vi tar inte emot unga som begått sexuella övergrepp, som har startat bränder eller som är gängkriminella.
 • Alla ärenden (oavsett var eller hur man bor) får 10 timmar kliniskt behandlingsarbete i veckan.
 • Vi jobbar individ, familj och nätverk.

Våra boenden är drogfria. Man kan vara placerad för att få hjälp med att komma ur ett missbruk men man får inte vara påverkad när man är i HVBt eller i sin lägenhet – i så fall blir man avvisad i stunden och är välkommen tillbaka nästa dag. Och sen fortsätter vi behandlingen. Socialtjänsten ansvarar för att den unge kan vara någon annanstans över natten (handlingsplanen).

Tillstånd

Vi jobbar med SoL och LVU och vi har tillstånd för:


Tillsyn

Vi tillsynas precis som alla andra en gång om året planerat och en gång om året oanmält.
Se våra senaste tillsynsrapporter här: (tekniskt problem…)

Vi har fått kritik för:

 • att vi ibland gått in på ungdomars rum på HVB utan samtycke
 • att vi tagit emot ungdomar med problematik i våra stödboenden.
 • att vi inte gjort tillräckligt omfattande lämplighetsbedömningar vid inskrivning.
 • att vi missat ta utdrag ur misstanke- och belastningsregistret.
 • att vi inte gjort Lex Sarahautredningar i tillräckligt stor utsträckning.

Upphandling

Vi är upphandlade av:


Göteborgs Stad med kranskommuner, inom:

HVB 15-21 år missbruk och kriminalitet,
HVB 15-21 år psykosocial problematik
HVB 15-21 år neuropsykiatriska
HVB 15-21 år ensamkommande
2021-12-19 – 2022-09-01 (och vi är med i den nya som kommer efter denna)

Stödboende barn och unga 16-20 (IK21175-08) 211113-251112

Öppenvård 13-21 år, 2021-12-16 – 2022-09-01 (och vi är med i den nya som kommer efter denna)

Konsulentstödd familjehemsvård för barn och unga 0-20 år (från 2022-10-01)


SKL/Adda, inom:

HVB – barn och unga 2017, (15-21 år), från 2019-02-15, nr 10353

Stödboende 2017, (16-20 år), från 2019-04-02, nr 10354

Konsulentstödd familjehemsvård från 2021-09-15, nr 601976


HVB Barn och unga 2021, Skåne, Halland, Kronoberg 
2021-09-01 – 2023-08-31, – 2025-08-31. 

Konsulentstödd familjehemsvård, Kungälvs Kommun, dnr KS2018/0744-9, till 2022-11-30

Teoretiska perspektiv

MVG har en eklektisk teoretisk bas och en metod som innebär att den samlade kompetens och erfarenhet som personalen besitter tillsammans med aktuell forskning och ungdomens och familjens mål skall ligga till grund för hur arbetet utformas. Det innebär att flera olika perspektiv används men att det finns en tydlig idé i varje enskilt ärende om metod och teori, allt för att matcha ungdomens specifika behov och utgå från ”best practice” i så stor utsträckning som möjligt.

De teorier som präglar vårt arbete är:

 • TraumaMedveten Omsorg (TMO)
 • Systemteoretiskt perspektiv
 • Anknytningsteori
 • Narrativ teori
 • Psykodynamiskt perspektiv
 • Miljöterapeutiskt perspektiv
 • Traumateoretiskt perspektiv
 • Familjebehandlande perspektiv

Vi har fördjupad kunskap i arbete med missbruk (i olika former) och självskadebeteende. Vi har ett Salutogent förhållningssätt med fokus på KASAM och möjligheter och resurser, risk- och skyddsfaktorer.

I våra boenden arbetar Omsorgsbehandlarna med TMO. De unga skall vara trygga fysiskt, relationellt och kulturellt. Med en trygg bas för den unge, kan Ungdoms- och Familjebehandlarna göra sitt behandlingsarbete.

Behandlarna och Omsorgspersonalen handleds var för sig tre timmar varannan vecka.

Huvudmannen

8 april 1997 var Anette Wennesjö (som en av delägare) med och startade Mellanvårdsgruppen. Anette tog över verksamheten själv 2009 och i maj 2010 blev tre av dåvarande medarbetare, nya delägare genom bolaget Grindstugegruppen AB. I april 2021 gick delägarna skilda vägar och Mellanvårdsgruppen togs återigen över av medarbetare.

MVG ägs av idag av MVG Holding AB som utgörs av de fyra MVG-medarbetarna: Madeleine Kempe Frantz, Dhurata Krasniqi, Magnus Olsson och Anette Wennesjö. Samtliga arbetar aktiv i verksamheten.

Aspia i Göteborg sköter bokslut och PWC i Kungsbacka sköter revisionen. Swedbank i Kungsbacka har hand om alla bankangelägenheter.

MVG har inget kollektivavtal men följer Vision.