Hemma hos Antonia finns inga

biologiska barn utan vi är en alternativ familj.

Antonias – familjeboende på Bällskär

Hemma hos Antonia finns det plats för 3 pojkar i åldern 14 – 18 år. Det är möjligt med konsulentstödd familjehemsplacering eler förstärkt familjehemsplacering.

Antonia finns för att stödja ungdomarnas hälsa genom kontakt med sjukvård, tandvård, BUP, Flyktingbarnteamet etc.

Boendet

Detta är ett konsulentstödd familjehem på Hisingen med möjlighet till Förstärkt familjehemsplacering. Antonia är hemma på heltid, det finns inga hemmaboende biologiska barn. Målgruppen är pojkar 14 – 18 år. Är det förstärkt familjehemsplacering ges strukturerad behandling från MVG´s behandlingsteam ( ungdoms- /familjebehandlare, samtalsbehandlare). MVG har tillstånd från IVO om att bedriva konsulentstödd familjehemsplacering och jourhemsplacering.

Antonia är utredd enligt Kälvestens utredningsmodell, har tillgång till familjehemskonsulent dygnet runt och har handledning /team varje vecka. Hon är även med i utbildning och kompetensutveckling som sker på MVG. Familjehemskonsulenten samordnar behandlingsinsatser om det är en förstärkt familjehemsplacering. Vi skriver behandlingsrapporter / utlåtande inför nämndbeslut och dokumenterar utifrån BBIC behovsområden. Inga möten med Socialtjänsten och Mellanvårdsgruppen sker i hemmet för att bevara hemmiljön.

Omsorg

I familjehemmet är det viktigt att ungdomen ”landar” och får ett tryggt boende med en känsla av att tillhöra ett förutsägbart sammanhang. Antonia har kontakt med ungdomens skola och hjälper till med läxläsning. Hon har all kontakt med det som behövs i vardagen som t ex sjukvård, tandvård, god man /vårdnadshavare, Migrationsverket , BUP, Mini Maria, mm. Antonia stödjer ungdomen med att få med sig de verktyg som de behöver för att i framtiden bli självständiga. Familjeboendet ingår i MVG´s vårdkedja och om behov finns är det möjligt att flytta vidare till träningslägenhet eller stödboende efter familjehemsplacering.

 

 

Placeringsförfrågningar: familjehemskonsulent Carina Lindersson tel 0708 46 03 69

Mail: carina.lindersson@mellanvardsgruppen.se

Förstärkt familjehemsvård

Om ungdomen som bor hos Antonia har behov av strukturerad behandling kopplad till sin placering sker detta av MVG´s behandlingsteam. MVG har tillstånd hos IVO för öppenvårdsinsatser som används i detta sammanhang. Detta innebär :

  • Ungdomen träffar ungdoms-/familjebehandlare och samtalsbehandlare ca 2 ggr/v. Detta utifrån de behoven som finns i genomförandeplanen.
  • Det görs en kartläggning vid inflytt utifrån behovsområdena i BBIC. Kartläggning och vårdplan utmynnar sedan i en individuell genomförandeplan. Uppföljning görs var 6:e vecka med placerande socialsekreterare, behandlingssamordnare och ungdom.
  • Mellanvårdsgruppen journalför utifrån Journal Digitals dokumentationssystem och använder sig av evidensbaserade självskattningsformulär.

Antonia på Bällskär

Dessa berättelser från föräldrar är hämtade ur en B-uppsats skriven av två kvinnliga studenter vid Göteborgs Universitet Institutionen för Socialt Arbete, Socionomprogrammet i maj 2006
Det är viktigt att alla ungdomar känner sig trygga och delaktiga i det som händer hemma. Vi har det självklart alkohol- och drogfritt. Här sker inga möten med socialtjänsten och Mellanvårdsgruppen.

Antonia finns för att stödja ungdomarnas hälsa genom kontakt med sjukvård, tandvård, BUP, Flyktingbarnteamet etc.

Det är viktigt att ungdomarna har en daglig struktur med sysselsättning. Antonia har kontakt med ungdomarnas skola, lärare och praktikplatser. Hon hjälper även ungdomarna med läxläsning.

Hon stödjer ungdomarna att bli självständiga och att de får med sig de verktyg de behöver för att klara ett mer självständigt boende i framtiden.

Det är viktigt att alla ungdomar känner sig trygga och delaktiga i det som händer hemma. Vi har det självklart alkohol- och drogfritt. Här sker inga möten med socialtjänsten och Mellanvårdsgruppen.

Antonia finns för att stödja ungdomarnas hälsa genom kontakt med sjukvård, tandvård, BUP, Flyktingbarnteamet etc.

Det är viktigt att ungdomarna har en daglig struktur med sysselsättning. Antonia har kontakt med ungdomarnas skola, lärare och praktikplatser. Hon hjälper även ungdomarna med läxläsning.

Hon stödjer ungdomarna att bli självständiga och att de får med sig de verktyg de behöver för att klara ett mer självständigt boende i framtiden.

 

 

Behandlingsinsats:

Alla ungdomar som bor hos Antonia har en öppenvårds/strukturerad behandlingsinsatskopplad till sig. Det innebär:

Ungdomarna träffar sin ungdomsbehandlare 1-2 ggr/v. Detta utifrån behoven i genomförandeplanen.
Alla ungdomar deltar i behandlingskonferenser var sjätte vecka tillsammans med placerande socialsekreterare, God man/särskild vårdnadshavare, Mellanvårdsgruppens samordnare och ungdomsbehandlare.
Samtal med Mellanvårdsgruppens samtalsterapeut.
Samtal med Mellanvårdsgruppens familjebehandlare.
Träff med samordnaren för att säkerställa att ungdomens behov blir tillgodosedda och att behandlingen följer vårdplanen.
Utöver detta så träffar Antonia och respektive ungdom familjebehandlaren 1 gång/termin och pratar om hur de har det hemma och med varandra.

Mellanvårdsgruppen stödjer de ensamkommande ungdomarna att söka efter familj och släktingar. Mellanvårdsgruppen hjälper även till med det praktiska kring en eventuell återresa samt förbereder och arbetar med en återförening när en ungdoms familj kommer till Sverige.

Alla ungdomar som bor hos Antonia har en öppenvårds/strukturerad behandlingsinsatskopplad till sig. Det innebär:

Ungdomarna träffar sin ungdomsbehandlare 1-2 ggr/v. Detta utifrån behoven i genomförandeplanen.
Alla ungdomar deltar i behandlingskonferenser var sjätte vecka tillsammans med placerande socialsekreterare, God man/särskild vårdnadshavare, Mellanvårdsgruppens samordnare och ungdomsbehandlare.
Samtal med Mellanvårdsgruppens samtalsterapeut.
Samtal med Mellanvårdsgruppens familjebehandlare.
Träff med samordnaren för att säkerställa att ungdomens behov blir tillgodosedda och att behandlingen följer vårdplanen.
Utöver detta så träffar Antonia och respektive ungdom familjebehandlaren 1 gång/termin och pratar om hur de har det hemma och med varandra.

Mellanvårdsgruppen stödjer de ensamkommande ungdomarna att söka efter familj och släktingar. Mellanvårdsgruppen hjälper även till med det praktiska kring en eventuell återresa samt förbereder och arbetar med en återförening när en ungdoms familj kommer till Sverige.

Hos Antonia på Bällskär bor ensamkommande tjejer och killar i åldrarna 15-20 år och det finns fem platser. Mellanvårdsgruppens familjeboendeföräldrar ingår i ett team och har extern handledning. Familjeboendeföräldrarna är utredda enligt Kälvestens utredningsmodell.

Bällskär ingår i Mellanvårdsgruppens vårdkedja och har tillgång till all kompetens som finns inom Mellanvårdsgruppens verksamhet. Familjeboendevården använder sig även av andra instanser såsom BUP, Flyktingbarnteamet, Mini-Maria m.fl.

Ungdomarna som bor i Mellanvårdsgruppens familjeboende tillhör ett team som består av samordnare, ungdomsbehandlare, familjebehandlare och samtalsterapeut.

När en ungdom flyttar in hos Antonia görs en kartläggning utifrån behovsområdena i BBIC. Kartläggningen utmynnar sedan i en individuell genomförandeplan. Uppföljning av genomförandeplanen görs var sjätte vecka med placerande socialsekreterare och ungdomen samt Mellanvårdsgruppens samordnare och ungdomsbehandlare. Mellanvårdsgruppen journalför utifrån Journal Digitals dokumentationssystem och använder sig av evidensbaserade självskattningsformulär.

Varje ungdom har en egen ungdomsbehandlare som den träffar 1-2 ggr/v utifrån de behov som finns i genomförandeplanen. Alla ungdomar erbjuds samtal med Mellanvårdsgruppens samtalsterapeut. Mellanvårdsgruppens familjebehandlare är delaktig i samtliga ungdomars behandling. Familjebehandlaren går, tillsammans med ungdomen, igenom vilka personer som är viktigta och ingår i ungdomens familj och nätverk. Utifrån det arbetar sedan familjebehandlaren med strukturerade familjesamtal. Familjebehandlaren håller även i relationella samtal och ”real people”-möten.

All strukturerad behandling och alla möten sker utanför familjeboendena.

Vi svarar gärna på dina frågor

Kontakta oss om du har några frågor gällande vår verksamhet.